1. Γλούστσενκο Λ. Μ. Η νέα ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο του Λβίβ .Οι ιστορικές προϋποθέσεις. Τα στερεότυπα των αρχαίων ελληνικών και η διδασκαλία των νεοελληνικών. // Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνή επιστημονο – πρακτικού συνεδρίου «Οι Νεοελληνικές σπουδές στην ΚΑΚ» (Συμφερούπολη, 5-7 Μαΐου 1998), σελ. 1-4.
 1. Γλούστσενκο Λ. Μ. Ελληνικές σπουδές στην πόλη Λβίβ // ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ. – Αθήνα. –  18 Ιουνίου 1999, N 35.
 1. Γλούστσενκο Λ. Μ. Οι Έλληνες στη Δυτική Ουκρανία. Οι ελληνικές σπουδές στην πόλη Λβίβ // Επιστημονικές δημοσιεύσεις διδασκόντων και φοιτητών .-Τόμος 1, τεύχος 2. -Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. -Αθήνα, 2000, σελ. 67-70.
 1. Паращак К.Д. Формально-граматичні особливості складнопідрядних речень з підрядними означальними в діалозі Платона «Крітон» та їх відображення в перекладах новогрецькою та українською мовами // Вісник Державного університету »Львівська Політехніка»: Проблеми лінгвістики науково- технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики. – №419. Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка» – 2001.
 1. Слобода О. Дорога до Еллади  через навчальні аудиторії. //Інформаційно-аналітичний часопис ЛНУ ім. Івана Франка «Каменяр».- Львів. – 2003, №5. – С.9.
 1. Глущенко Л.М. Мова без жодної зморшки. // Інформаційно-аналітичний часопис ЛНУ ім..Івана Франка  «Каменяр».- Львів. – 2005, №5. – С.9.
 1. Зорбас А.,  Мокрівська М. Інтеграційні освітні процеси : з досвіду Греції // Матеріали міжнародної наукової конференції «Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні». – Львів: Видав. центр ЛНУ ім..Івана Франка. -2005. – С.30-35.
 1. Навчальна програма та методичні рекомендації до вивчення грецької мови як третьої іноземної для студентів 2-4-го курсів факультету іноземних мов / Укл. Л.М.Глущенко, М.Т.Мокрівська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 29 с.
 1. Глущенко Л.М. Україністика на теренах Еллади: становлення та перспективи розвитку. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Вип..1. – Матеріали міжнародного науково-методичного семінару. – Львів. – Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. – С.176-179.
 1. Зорбас А. Українсько-грецький розмовник. – Львів. – 2006.
 1. Глущенко Л. М. Хор з трагедії Софокла «Антигона» у перекладі І. Грипариса (рядки 781-800) / Л. М. Глущенко // Мови та культури у новітній Європі: контакти і самобутність: до 70-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Н. Ф. Клименко: матеріали Міжнар. Наук. читань (Київ, 5-6 жовтня 2009 р.). – Київ: 2009. – С.319-326.
 1. Глущенко Л. М., Мокрівська М. Т.  Соціокультурний аспект навчального матеріалу підручника «Τα νέα ελλήνικα για ξένους» / Л. М. Глущенко, М. Т. Мокрівська // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: матеріали міжнародної конференції.  – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 87– 88.
 1. Глущенко Л. М., Мокрівська М. Т. Соціокультурний елемент у підручниках «Ελληνικά τώρα 1+1» та «Ελληνικά τώρα 2+2» / Л. М. Глущенко, М. Т. Мокрівська // Нова філологія. – Запоріжжя, 2009. − № 35 – С. 192 – 196.
 1. Глущенко Л. М. Порівняння як один із головних засобів тематичної структури тексту роману Н. Казандзакіса «Христа розпинають знов» / Л. М. Глущенко // Нікос Казандзакіс: Пристрасть до свободи: зб. наук. пр. та пер. / Київ. Нац. Ун-т ім.. Тараса Шевченка; упор. Савенко А. О. – К.: Логос, 2009. – с. 38–42. – Грецькою мовою.
 1. Глущенко Л. М. Україністика на теренах Еллади: становлення та перспективи розвитку // Теорія і практика викладання української мови як іноземної / Матеріали міжнародного науково-методичного семінару. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 176–179.
 1. 1 Глущенко Л. М., Мокрівська М. Т. Підручники «Ελληνικά τώρα 1+1» та «Ελληνικά τώρα 2+2» як носії лінгвокраїнознавчої інформації // Розвиток еллінізму в Україні у ХУІІІ–ХХІ ст.: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 травня 2007 р.) / За заг. ред. доктора політичних наук, проф.. К. Балабанова. – Маріуполь, 2007. – С.327–330.
 1. Мокрівська М. Т. Діахронічні зміни  значення прикметника καλός у грецькій мові (лексикографічний аналіз) / М. Т. Мокрівська // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник доповідей на Міжнародних наукових читаннях, присвячених 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН Україним, доктора філологічних наук, професора Н.Ф.Клименко. – Київ, 2009. − С. 416-420.
 1. Глущенко Л. М. Гномы Платона в переводе Купиториса / Л. М. Глущенко // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы : Материалы междунар. науч.-практ.конф.эллинистов памяти М. Л. Рытовой (Москва, 7-8 апреля 2010 г.). – Изд-во «МГИМО-Университет», 2010. – С.82-92.
 1. Мокривская М. Т. Роман Гелиодора «Эфиопика» в контексте византийской и греческой литературной критики / М. Т. Мокривская // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы: Материалы международной научно-практической конференции эллиистов памяти М.Л.Рытовой 7-8-апреля 2010 года. – Москва, 2010. – С. 124−131.
 1. Зубченко С. В. Іменники на позначення рідин у давньогрецькій та новогрецькій мовах / С. В. Зубченко // Зб. наук. праць. Х Всеукр. наук. конф. для студентів і аспірантів “Від духовних джерел Візантії до сучасної України”, присвяченої пам’яті трьох святителів В.Великого, І. Златоустого, Г. Богослова, 22 лютого 2010. – К. : Вид-во Київ. славістичного ун-ту, 2010. – С. 74–78.
 1. Глущенко Л. М., Мокрівська М. Т. Діалогічні тексти у підручниках «Ελληνικά τώρα 1+1» та «Ελληνικά τώρα 2+2». // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва». – Маріуполь, 2011. – С. 394-395.